מדיניות פרטיות

אתר זה  nitzanclinic.co.il  הינו בבעלות חברת מרפאת ניצן, מרפאה פרטית לבריאות השד והאישה, המאוגדת בישראל ("החברה"). האתר מציג מידע על הטיפולים והשירותים הרפואיים השונים הניתנים במרפאת ניצן וכן על הרופאות הפועלות בה.

כמו כן, האתר מציג מידע כללי על פעילותה של המרפאה וכן מידע חיוני למטופלות. 

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש הללו ("תנאי השימוש") ועל כן הנך מתבקשת לקרוא אותם בקפידה. השימוש בלשון נקבה בתנאי השימוש הינו מטעמי נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס באופן שווה לכל משתמשי האתר.

בעצם כניסתך לאתר ו/או בביצוע כל פעולה בו, הנך מצהירה כי קראת והבנת את תנאי השימוש, המהווים הסכם בין המרפאה לבינך, כי הנך מסכימה לתנאים אלו ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם ובהתאם להוראות כל דין, כי תנאי השימוש יחייבו אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המרפאה ו/או מי מטעמה, אלא ככל שהמרפאה הפרה את תנאי השימוש. ככל שאינך מסכימה לתנאי השימוש ו/או ככל שהאתר אינו לטעמך מכל מסיבה אחרת, הנך מתבקשת לצאת מהאתר ולא להשתמש בו ו/או בשירותיו.

שינויים בתנאי השימוש

המרפאה רשאית לעדכן את תנאי שימוש אלו מעת לעת. עליך לעיין באופן שוטף בדף זה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר אודות תנאי השימוש באתר. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים כפי שיופיעו בעמוד זה במועד הגלישה.

גישה וגלישה באתר

הנך מתחייבת בזאת להשתמש באתר בתום לב ובכפוף לכל דין, ושלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. המרפאה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת:

לנקוט כל פעולה נגד משתמשים, שלפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרים את תנאי השימוש ו/או עושים שימוש אסור באתר, לרבות לחסום את הגישה לאתר (לרבות הסרתו באופן מוחלט) ו/או לנקוט הליכים משפטיים נגד משתמשים כאמור.

לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המרפאה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

המרפאה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מכל שימוש לרעה באתר על ידך ו/או ע"י כל צד שלישי. הנך נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את המרפאה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

המרפאה תהיה רשאית, בכפוף לכל דין, להגביל או לחסום את הגישה לאתר (או לחלק ממנו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, אם המשתמש עשה באתר שימוש המנוגד להוראות כל דין או לתנאי שימוש אלה או מכל סיבה סבירה אחרת.

זכויות קניין רוחני

המרפאה הינה הבעלים או בעלת הזכויות בכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות המידע באתר ובכלל החומרים המפורסמים בו לרבות, אך לא רק, תמונות וצילומים, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, טקסטים, יצירות אמנות, אודיו, חומרים דיגיטליים, סרטי וסרטוני וידאו, מאפיינים חזותיים אחרים המופיעים באתר, גרפיקה, אייקונים, קליפים של אודיו, תוכנה והיבטים אחרים של האתר, כל השיפורים, שדרוגים או השינויים באתר, כל היצירות הנגזרות המבוססות על האתר, והאיסוף, הסידור וההרכבה של האתר, לרבות כל זכויות היוצרים, סימני המסחר, סימני השירות וזכויות קניין רוחני אחרות או זכויות קנייניות באמורים לעיל או בחומרים המוצגים בדרך אחרת באתר ("הקניין הרוחני"). למעט עיון באתר והדפסת עותקים מודפסים של עמודים באתר אך ורק לשימושך החוקי, האישי והלא מסחרי, כל שימוש באתר ו/או בקניין הרוחני מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי, ואין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, באתר ו/או בקניין הרוחני. כל העתקה, פרסום או שימוש אחר בקניין הרוחני אסורים ועשויים להפר את החוקים והתקנות הרלוונטיים. עוד מובהר כי חל איסור להשתמש בתכני האתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, ללא הסכמת המרפאה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

אין לפרש דבר מהאמור בתנאי שימוש אלו ו/או באתר כמעניק לך, בין במשתמע או בכל דרך אחרת, רישיון, זכויות קניין, אינטרסים כלשהם או כל זכות כלשהי להשתמש בקניין הרוחני או בכל חלק ממנו.

הנך מתחייבת ליידע את המרפאה באופן מידי על כל חשש לפגיעה במשתמשי האתר או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.

במידה שאת סבורה כי תכנים באתר מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודיעי לנו על כך בהקדם האפשרי.

הגבלת אחריות ושיפוי

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי לתנאי השימוש, הנך מסכימה מפורשות כי השימוש באתר וההסתמכות על תכניו הינם על אחריותך האישית בלבד. המרפאה אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר. האתר ו/או התכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין או אחריות שהמרפאה נטלה במפורש. איננו יוצרים מצג או מתחייבים שהמידע והתוכן הנגישים באמצעות האתר הינם מדויקים, מלאים או עדכניים, ואיננו אחראים לכל טעות או השמטה באתר או לכל תוצאות פוגעניות מהשימוש, מאי היכולת להשתמש, או מההסתמכות על היבט כלשהו של האתר, לרבות בין היתר, כל התכנים, השירותים, המוצרים האחרים וכל מידע וחומרים אחרים הנכללים באתר או מתוארים בו, כל שימוש במידע ו/או הסתמכות עליו הינה באחריותך בלבד. זאת ועוד, איננו נותנים מצג או מתחייבים כי האתר או כל תוכן המוצג בו יהיו מתמשכים ללא הפרעות, מאובטחים, או חופשיים משגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. לא תהיה לחברה כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהיה החברה אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. החברה אינה אחראית לכל תוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשיו, ככל שיועלה, וכל העלאה של תוכן כאמור, לרבות תוכן שיש בעצם העלאתו בכדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, תהיה על אחריות המשתמש בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לראות בתכנים המופיעים באתר ייעוץ, הבעת דעה או חוות דעת רפואית או אחרת והם אינם מהווים תחליף לקבלת חוות דעת אישית ומקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש. המרפאה וכל מי מטעמה אינם אחראים לנכונות או לדיוק של מידע רפואי כללי המוצג באתר, לרבות מידע והסברים על בדיקות וכן סיכונים הכרוכים בהליכים רפואיים שאינם ניתנים בקשר ישיר למשתמש, וכן לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך בקשר עם או כתוצאה משימוש, ישיר או עקיף, באתר, בתכניו או כתוצאה מהסתמכות עליהם.

שמירה על פרטיותך

אנו שמים דגש על פרטיותך ולכן ברצוננו לוודא כי הנך מבינה איזה מידע אנו אוספים אודותיך, כיצד אנו משתמשים בו ומהם אמצעי ההגנה בהם אנו נוקטים כדי להגן עליו.

אנחנו לא אוספים מידע שלא הכרחי עבור פעילות המרפאה. המידע שאנו אוספים משמש לצרכים פנימיים של המרפאה בלבד.

מהו סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?

בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר; לספק לך שירותים אחרים; לניתוח היסטוריית כניסות של משתמשים; ניתוח נתונים; ביקורות; פיתוח מוצרים ושירותים חדשים; קידום האתר; שיפור השירותים שלנו; זיהוי מגמות שימוש ובחינת היעילות של מסעות הקידום שלנו.

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזור יצירת הקשר באתר המיועד להשארת פרטים למשרד המרפאה, כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, טלפון ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר. אינך חייבת על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי, מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי, אולם עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי החברה. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע למרפאה לשם השימוש במידע בהתאם למדיניות זו.

באיזה מידע אנו משתפים ואת מי?

המרפאה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על-ידה, ללא קבלת הסכמתך מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין:

אם יינתן צו שיפוטי המורה למרפאה למסור את הפרטים האישיים או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המרפאה;

בכל מקרה שהמרפאה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של מי ממשתמשיה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

אם המרפאה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קבצי Cookies

האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה – Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה – Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר.

הנך מצהירה בזאת כי את מתירה לאתר לשתול Cookies המאפשרים את זיהויך, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה – Cookies, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו.

אם אינך מעוניינת בשתילת Cookies במחשבך, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה – Cookies במחשב בכל רגע נתון.

השימוש במידע שייאסף על-ידי האתר באמצעות ה- Cookies, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות לעיל.

חריגים

במקרה שייפסק שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה אינה תקפה או אינה אכיפה, הוראה זו תצומצם או תבוטל במידה המינימלית הנדרשת כדי שתנאי שימוש אלה יישארו במלוא תוקפם וכוחם ויהיו אכיפים.

צור קשר

בכל נושא המשתמש יכולה לפנות אלינו בכתובת המייל info@nitzanclinic.co.il

פרטי התקשרות

מנהלת אדמיניסטרטיבית:
יעל סנדובסקי-כץ
מזכירה רפואית:
אילת שור

צפצפה 2 (ישי סנטר)

רמת ישי.

טלפון 058-6918927

פקס 058-6918927

מייל info@nitzanclinic.co.il